ผู้บริหาร

รศ.ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ
คณบดี

dr.sami.ba@ptu.ac.th
081-9840846

ฉัตรชนก กระจับนาค
หัวหน้าสาขา

chatchanok.ba@ptu.ac.th
081-1993111

แม้นนฤมาศ ที่ตั้ง
หัวหน้าสาขา

ta.ba@ptu.ac.th
096-8265446

สุจิตรา แนใหม่
หัวหน้าสาขา

sujitra.ba@ptu.ac.th
089-8997173

สุรชัย วงษ์ชาลี
หัวหน้าสาขา

surachai.ba@ptu.ac.th
083-9146112