หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A

สำเร็จการศึกษา ภายใน 2 ปี

ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 12,000 บาท

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 120,000 บาท


หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A

สำเร็จการศึกษา ภายใน 3 ปี

ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 52,000 บาท

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 550,000 บาท


ศิษย์เก่าได้ทุนการศึกษา 50,000

ติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ธนาธารชูโชติ

081-9840846