เกี่ยวกับเรา

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาต เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและยึดมั่นในหลักแห่งคุณธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยคณะบริหารธุรกิจมุ่งหวังที่อบรมสั่งสอนให้บัณฑิตประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและปรัชญามหาวิทยาลัยปทุมธานีคือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถในการนำความรู้ที่ศึกษามาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ ทั้งนี้ภายใต้จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ อันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป