หน้าแรก

สร้างคน สร้างสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

Develop Health Manpower to Enhance Quality of Life and Environment

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรมและโลจิสติกส์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี