วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นคณะในการพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาชีพ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มีภาวะผู้นำพร้อมต่อการแข่งขันและการปรับตัวสู่ตลาดแรงงาน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามวิชาชีพที่กำหนด 2. สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรม 3. ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 4. สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5. ร่วมพัฒนาชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม