โครงการเผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม (การพับเหรียญโปรยทาน)

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี