การผลิตมะนาวนอกฤดูเชิงธุรกิจ

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้มีการจัดกิจกรรม "โครงการเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูเชิงธุรกิจ" ขึ้น ณ ห้องประชุมปทุมชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมี ดร.ณัฐพร ฉายประเสริฐ รักษาการคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.รวี เสรฐภักดี ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรในโครงการฯ

ทั้งนี้ นอกจากมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เข้าร่วมในพิธีแล้ว โครงการฯ ดังกล่าวแล้ว ยังได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกอีกเป็นจำนวนมากที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้อีกด้วย โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อให้นักศึกษา และศิษย์เก่าได้นำความรู้เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูเชิงธุรกิจไปประกอบอาชีพได้
  2. เพื่อให้นำความรู้เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูเชิงธุรกิจที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ครอบครัวและชุมชนได้
  3. เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน และ
  4. เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียน