กิจกรรมสรรเสริญพระคุณครูและมอบตัวเป็นศิษย์

กิจกรรมสรรเสริญพระคุณครูและมอบตัวเป็นศิษย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมชาติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี