คณาจารย์

ผศ.สุรชัย วงษ์ชาลี
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

surachai.ba@ptu.ac.th
083-9146112

อาจารย์นฤมล
ตีระพัฒนเกียรติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผศ.ดร.คุณาพร  โฉมจิตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ปิยะวดี  วิจารณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์มุทธชาติ  ม่วงคราม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผศ.ฉัตรชนก กระจับนาค
หัวหน้าสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

chatchanok.ba@ptu.ac.th
081-1993111

อาจารย์พิชญาญ์ภัค  ยงยุทธ
อาจารย์ประจำสาบา

ดร.ธนัช  ชินกฤตศิริ
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์อัจริยา  แจ่งจำรัส
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์หทัยทิพย์  กันสีเวียง
อ่จารย์ประจำสาขา

อาจารย์วุฒิคุณ วรคุปต์รัตนากุล
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์วลิดา พลาลำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

 

อาจารย์อมลวัทน์  สุขคุ้ม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์สุชาดา  สังวรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์สุจิตรา แนใหม่
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

sujitra.ba@ptu.ac.th
089-8997173

ผศ.ดร.นิธิมา ยืนยง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์วันเพ็ญ   อยู่เป็นสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์ชญชา  สุดเวหา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ