บุคลากร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมีปณิธานมุ่งมั่นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาคมอาเซียนและสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติในวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

ดร.ชนากานต์ ยืนยง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ธนาธารชูโชติ

คณบดี

อาจารย์สุรชัย  วงษ์ชาลี

รองคณบดี

อาจารย์สุจิตรา  แนใหม่

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ (ปริญญาตรี)

อาจารย์ฉัตรชนก  กระจับนาค

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (ปริญญาตรี)

อาจารย์สุรชัย  วงษ์ชาลี

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  (ปริญญาตรี)

อาจารย์แม้นนฤมาศ  ที่ตั้ง

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี  (ปริญญาตรี)

 

 

 

ดร.ธีร์ธวัช  นุกูลกิจ

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  (ปริญญาตรี)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ธนาธารชูโชติ

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สวงศ์  เศวตวัฒนา

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต