วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีความเชื่อว่าพยาบาลเป็นผู้ที่มีจิตใจเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ยึดมั่นในจริยธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ แก่ประชาชนทุกเมื่อด้วยความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพ ที่มีคุณภาพและทันสมัย

ปณิธาน

คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้เป็นผู้ที่ "เปี่ยมด้วย คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ก้าวไกลไปสากล"

วิสัยทัศน์(Vision)

พันธกิจ

          1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามวิชาชีพที่กำหนด
2. สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรม
3. ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4. สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ร่วมพัฒนาชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์(Vision)

 มุ่งสู่การเป็นคณะในการพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาชีพ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มีภาวะผู้นำพร้อมต่อการแข่งขันและการปรับตัวสู่ตลาดแรงงาน