สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในสายงานอุตสาหกรรมและสายงานทางด้านโลจิสติกส์ เช่น ผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายจัดส่งสินค้าและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารซัพพลายเชนและ โลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อีกทั้งสามารถทำงานในบริษัทที่เกี่ยวกับ การนำเข้าและส่งออก บริษัทขนส่งสินค้าและบริษัทผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ เจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระทางธุรกิจ และสามารถทำงานในสายวิชาการ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฯลฯ เป็นต้น

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • ฝ่ายผลิต
 • ฝ่ายจัดซื้อ
 • ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า
 • ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ
 • ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
 • ฝ่ายการขนส่ง
 • ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
 • นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • นักวางแผน วัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า
 • ทำธุรกิจส่วนตัว เช่น นำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ ฯลฯ
 • ทำงานสายวิชาการ เช่นนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฯลฯ
 • รับราชการ เช่นกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง