คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจและมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้และทักษะที่มีไปปฏิบัติงานได้จริง มีศักยภาพการแข่งขัน มีความพร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเป็นผู้นำทั้งในองค์กรภาครัฐและ เอกชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมสนใจศึกษาหาความรู้ใหม่เพื่อให้เกิดก้าวหน้าก้าวทันต่อ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เขาเรียนอะไรในสาขา ?

ดำเนินการสอนเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสามารถที่นำมาประยุกต์ทางธุรกิจ โดยการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกับการสอนหลักการทางธุรกิจและการบริหาร
จัดการองค์กรธุรกิจต่างๆ อีกทั้ง เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้สามารถนำ
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลไป
ประยุกต์ร่วมกับความรู้และทักษะด้านการบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบงานทางธุรกิจ
ตลอดจนการเลือกและการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยส่งเสริมด้านการประกอบการ

จบแล้วทำงานอะไร ?

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์
และทางด้านการบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประกอบอาชีพในองค์กร
ธุรกิจต่าง ๆ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

  • นักพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • นักพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
  • ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
  • ผู้จัดการซอฟต์แวร์/ ฐานข้อมูล
  • ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
  • นักการตลาดออนไลน์
  • ครูสอนคอมพิวเตอร์
  • ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร