สาขาวิชาการจัดการ

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางการบริหารจัดการปฏิบัติได้จริง มีศักยภาพในการแข่งขัน มีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ มีภาวะผู้นำสามารถทำงานเป็นทีมได้ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม

จุดแข็งของสาขาวิชาการจัดการ

 • มีการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการที่สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 • บุคลากรมีศักยภาพและมีความทุ่มเทเสียสละอุทิศตนในการทำงานเป็นไปอย่างมีทิศทางเดียวกัน
 • ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมทางกิจกรรมของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • ประกอบอาชีพในภาครัฐวิสาหกิจ
 • ประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ
 • ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • นักวางแผนและพัฒนาองค์การ
 • เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่ด้านการจัดการคุณภาพ
 • ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการ
 • รับราชการ

ข่าวสาร