หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ (Management)

ABOUT DESIGN INC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras in finibus ex. Nullam rhoncus erat et elit imperdiet auctor. Praesent molestie quam in diam consectetur placerat. Praesent faucibus nisl sit amet nulla sollicitudin pretium a sed purus. Nullam bibendum porta magna.

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางการบริหารจัดการปฏิบัติได้จริง มีศักยภาพในการแข่งขัน มีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ มีภาวะผู้นำสามารถทำงานเป็นทีมได้ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม

ผลงานวิชาการ