ผู้บริหาร

ผศ.ดร.นิธิมา  ยืนยง
รองอธิการบดีและรักษาการคณบดี
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

อาจารย์ฉัตรชนก กระจับนาค
หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

chatchanok.ba@ptu.ac.th
081-1993111

อาจารย์แม้นนฤมาศ ที่ตั้ง
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ta.ba@ptu.ac.th
096-8265446

อาจารย์สุจิตรา แนใหม่
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

sujitra.ba@ptu.ac.th
089-8997173

ผศ.สุรชัย วงษ์ชาลี
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

surachai.ba@ptu.ac.th
083-9146112