พิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2558 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้มีการจัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558" ขึ้น ณ ห้องประชุมปทุมชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมี ดร.ณัฐพร ฉายประเสริฐ คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์ประจำแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย อาทิ ดร.ภวัต ธนสารแสนล้าน , อาจารย์ชันยนันท์ สมถวิลผ่องใส , อาจารย์ฉัตรชนก กระจับนาค , อาจารย์สุจิตรา แนใหม่ , อ.สุรชัย วงษ์ชาลี , อ.ภูษณิศา ส่งเจริญ และ อ.พิชญ์ญาภัค ยงยุทธ เป็นต้น ที่เข้าร่วมในพิธีด้วย

ทั้งนี้ นอกจากมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เข้าร่วมในพิธีแล้ว ยังมีนักศึกษาทั้งภาคปกติ , ภาคเสาร์-อาทิตย์ และศิษย์เก่า เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งนี้ด้วยเช่นกัน