ICT กับการใช้ชีวิตของผู้บกพร่องทางการมองเห็น

โครงการสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ “ICT กับการใช้ชีวิตของผู้บกพร่องทางการมองเห็น" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ดำเนินงานโครงการสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ “ICT กับการใช้ชีวิตของผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดดำเนินงานโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้เรียนรู้งานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสามารถนำความรู้งานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่สนใจ งานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกด้วย