โอกาสมาถึงแล้ววว เพื่ออนาคตของตัวเราเอง คนทำงานแล้วมาเรียนปรับวุฒิก็เรียนได้ ปรับวุฒิให้ตรงสายงาน/ปรับตำแหน่ง ***สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ (ฟรีค่าเทียบโอน)

สาขาที่เปิดรับ

สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ (ฟรีค่าเทียบโอน) มีเวลาน้อย หรือทำงานประจำก็เรียนได้ ทบทวนเนื้อหารายวิชาได้ตลอด24 ชม. ผ่านระบบมหาวิทยาลัย

สาขาสาธารณสุขชุมชน
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย